ENG

ENG

Udruženje mladih umjetnika Crne Gore osnovano je 2017. godine sa ciljem sistematične organizacije mladih umjetnika u Crnoj Gori. Prvi korak ka tome bio je osnivanje Crnogorskog orkestra mladih.

Kao prvi orkestar mladih u Crnoj Gori, nakon uspješne serije nastupa i produkcije novih dijela savremene umjetničke muzike, Crnogorski orkestar mladih postao je predstavnik Crne Gore u “Evropskoj orkestarskoj federaciji”.

U 2019. godini UMUCG osniva Festival mladih umjetnika 19 na kojem savremenim repertoarom sjedinjuje teatar, muziku, likovnu umjetnost kao i predavanja na temu umjetnosti i kulture kod mladih.

U fokusu intresovanja UMUCG-a je alternativni teatar, savremena umjetnička muzika i “nova umjetnost”.

U dosadašnjim aktivnostima podršku UMUCG-u pružili su: Ministarstvo kulture Crne Gore, Univerzitet Crne Gore, Crnogorska komercijalna banka, crnogorske opštine i druga pravna i fizička lica.

Dekodiranje i analiza popularne muzike

Projekt EArPieC će se fokusirati na analizu repertoara popularne muzike u Italiji, Albaniji i Crnoj Gori, od razdoblja baroka do danas, kako bi se otkrile moguće sličnosti , što će biti temelj za buduću muzičku produkciju, stavljajući kulture uključene teritorije u integrisani sistem. Štoviše, repertoari popularne muzike od velikog kulturnog, sociološkog i umjetničkog značaja, biće povezani u zajedničku muzičku mrežu , u cilju valorizacije teritorijalne posebnosti i zajedničkih tradicija.

Sa naprednom neurološkom tehnologijom otvorićemo nova polja u razumijevanju emocionalno-kognitivne percepcije muzike. Neurološka reakcija slušaoca na crnogorsku muzičku baštinu takođe će biti predmet istraživanja.
Posjeta predstavnika UMUCG-a Igora Pejovića i Adriana Perovića Dhitech Scarl institutu u Lećeu (Italija) u okviru IPA Interreg projekta – EARPIECE.”

partneri na projektu:

anketa o zainteresovanosti mladih za kulturu u Crnoj Gori

Rezultati ankete o zainteresovanosti mladih za kulturu u Crnoj Gori, koju smo sproveli na ispitanicima od 15 do 35 godina, ocjenjuju stepen uspjeha crnogorskih institucija kulture i obrazovanja da integrišu mlade u kulturno-umjetnički život.

Muzička umjetnost u Crnoj Gori, sa rezultatom od 50,5% mladih koji nikad nijesu posjetili koncert klasične muzike, u najkritičnijem je stanju i u vidnom je zaostatku za dramskom i vizuelnom umjetnošću.

Kao ključni problem mladi navode nezadovoljavajući kvalitet kulturno-umjetničkog obrazovanja u školskim institucijama.

Ocjena ispitanika o načinu poboljšanja postojećeg stanja u međusobnom odnosu kulture i mladih, na prvo mjesto stavlja reformu kulture od strane javne uprave, a zatim i više programa u realizaciji mladih umjetnika.

Da bi se kultura rasprostranila i postigla željeni efekat na sredinu u kojoj djeluje neophodno je sistemski i u saradnji sa institucijama obrazovanja raditi na spuštanju prosječne starosne dobi publike koja posjećuje kulturno-umjetnički program. “